STATUT STOWARZYSZENIA MARSZ RÓWNOŚCI W LUBLINIE

STATUT - Stowarzyszenia "Instytut Równości"

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie "Instytut Równości", a w dalszej częsci statutu nazywane jest Stowarzyszeniem.

§2
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku, Nr 20, poz.104 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.

§4
Stowarzyszenie może używać nazwy w języku angielskim w brzmieniu "Institute of Equality".

§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6
Siedzibą Stowarzyszenia jest Lutol, wieś obok Lubska w pow. Żarskim, w woj. Lubuskim.

§7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników/pracownice.

§8
Stowarzyszenie może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania oraz uzyskiwać w nich członkowstwo. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji podejmuję większością głosów Walne Zgromadzenie.

§9 (uchylony)

§10 Stowarzyszenie może używać symboli, odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

§11 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II
CELE I METODY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA


§12
Celami stowarzyszenia są:

1. Działanie na rzecz praw człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na: pochodzenie społeczne, pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientacje seksualną własną lub rodziców i tożsamość płciową.
2. Działanie na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn w życiu prywatnym, politycznym, społecznym, zawodowym i gospodarczym.
3. Działanie na rzecz świeckości państwa, propagowanie dobrych praktyk rozdziału kościołów i państwa.
4. Rozwój edukacji antydyskryminacyjnej oraz promowanie działań mających na celu wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej oraz pozbawionej treści homofobicznych edukacji seksualnej, do systemu edukacji formalnej i do edukacji nieformalnej, w szczególności usług szkoleniowych i doradczych
5. Działanie na rzecz postaw tolerancji, akceptacji, i przełamywania uprzedzeń i stereotypów wobec osób biseksualnych, homoseksualnych, transpłciowych i ich dzieci.
6. Działanie w celu budowania kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym wspieranie działalności organizacji pozarządowych i wolontariatu, oraz budowanie wspólnego porozumienia z innymi organizacjami pozarządowymi.
7. Działanie w celu promowanie postaw prozdrowotnych i w profilaktyce uzależnień, propagowanie wiedzy o bezpiecznym seksie oraz o infekcjach przenoszonych drogą płciową, w szczególności HIV/AIDS
8. Integracja i aktywizacja społeczności osób homoseksualnyh, biseksualnych, transpłciowych, tęczowych rodzin i ich bliskich oraz sojuszników osób nieheteronormatywnych.
9. Działanie w celu kształtowania pozytywnej tożsamości osób biseksualnych homoseksualnych i transpłciowych.
10. Organizowanie pomocy psychologicznej i działań psychoedukacyjnych, skierowanej głównie do osób biseksualnych, homoseksualnych, transpółciowych, i ich bliskich11. Organizowanie pomocy seksuologicznej, skierowanej głownie do osób biseksualnych, homoseksualnych i transpłciowych
12. Organizowanie pomocy prawnej dla osób doświadczających dyskryminacji lub nią zagrożonych, skierowanej głównie do osób biseksualnych, homoseksualnych, transpółciowych, i ich bliskich
13. Działanie w celu, zmian prawnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji w szczególności ze względu na: pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientacja seksualna własna lub rodzica i tożsamość płciowa.
14. Propagowanie właściwych postaw obywatelskich, w szczególności czynnego uczestniczenia w wyborach.
15. Działanie w celu, wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa regulacji dotyczących korekcji płci.
16. Walka z dyskryminacją osób biseksualnych, homoseksualnych, transpłciowych, ich dzieci oraz rodzin. Przeciwdziałanie przejawom homofobii w społeczeństwie.
17. Działanie w celu wprowadzania do polskiego ustawodawstwa zapisów o instytucji małżeństwa dla osób tej samej płci.
18. Organizacja działań dla dzieci i młodzieży, głównie wsparcie dzieci i młodzieży narażonych na dyskryminację ze względu na: pochodzenie społeczne, pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną własną lub rodziców i tożsamość płciową.
19. Rozwój działań kulturalnych i artystycznych
20. Rozwój sportu, turystyki i rekreacji

§13
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

1. Wywieranie nacisku, poprzez lobbing na organizacje, partie i grupy polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób publicznych itp.),
2. Prowadzenie rozmów na temat występowania w społeczeństwie zjawiska dyskryminacji
3. Wspieranie osób dotkniętych dyskryminacją i problemami z nią związanymi, głównie poprzez pomoc prawną i psychologiczną
4. Wspieranie inicjatyw społecznych które tworzą atmosferę wolną od dyskryminacji a propagują szacunek i zaufanie do drugiej osoby.
5. Przeprowadzanie szkoleń dla osób z wielu grup zawodowych, mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy na temat dyskryminacji i homofobi i zwalczanie ich.
6. Organizowanie lokalnych inicjatyw społecznych mających na celu wzrost społecznej akceptacji dla grup dyskryminowanych i marginalizowanych grup społecznych.
7. Działalność edukacyjna i szkoleniowa, w tym wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień seksualności i tożsamości płciowej, organizowanie konferencji i seminariów, starania na rzecz wprowadzania zmian do programów nauczania odnośnie edukacji, seksualnej w szkołach, zmierzające do usunięcia z nich treści homofobicznych, transfobicznych.
8. Tworzenie projektów edukacyjnychkształtujących postawy tolerancji wobec osób biseksualnych, homoseksualnych i transpłciowych.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej.
10. Publikacja raportów dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową osób biseksualnych, homoseksualnych i transpłciowych
11. Organizowanie akcji promujących rozwój kultury osób biseksualnych, homoseksualnych i transpłciowych ( wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej i innych imprez kulturalnych)
12. Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji.
13. Działalność w celu powstania schroniska kryzysowego dla osób biseksualnych homoseksualnych i transpłciowych do 26 roku życia.
14. Działalność w celu powstania grupy wsparcia dla osób homoseksualnych biseksualnych i transpłciowych

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§14
1. Członkami stowarzyszenia mogą byc osoby fizyczne i prawne. 2. Osoba prawna może być jednynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§15
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. członków zwyczajnych 2. członków zwyczajnych nieletnich. 3. członków wspierająch 4. członków honorowych

§16 Członkiem zwyczajnym może byc osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pragnąca czynnie urzeczywistnić cele Stowarzyszenia.

§17
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia, być członkami zwyczajnymi i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

§18
Członkiem zwyczajnym nieletnim może być osoba fizyczna, będąca małoletnim poniżej 16 lat, która za zgodą przedstawicieli ustawowych pragnie czynnie urzeczywistnić cele Stowarzyszenia.

§19
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub inna jednostka oraganizacyjna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

§20
1. Członków zwyczajnych nieletnich, zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Zarząd rozpatruję pisemną deklarację o przyjęciu nowego członka w terminie do 45 dni.

§21
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

§22
Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie Członków.

§23
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków
3. Wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. Uczestniczenia we wszelkich formach działania służącuch realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

§24
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regulaminowego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
4. Przestrzeganie zasad etyki i koleżeństwa.

§25
1. Członkowi zwyczajnemu nieletniemu przysługują takie same prawa i obowiązki jak członkowi zwyczajnemu, z wyjątkiem prawa do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny nieletni jest zwolniony z opłacania składek członkowskich
3. Członek zwyczajny nieletni w momencie ukończenia 16 lat staje się automatycznie członkiem zwyczajnym.

§26
1. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz prawo udziału w obradach władz z głosem doradczym.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do wspierania finansowego lub rzeczowego działalności Stowarzyszenia i świadczenia mu pomocy materialnej i niematerialnej

§27
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi.
  2. Śmierci członka, utraty pełnej zdolności do czynności lub utraty praw publicznych przez członka, albo utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną, lub likwidacji innej jednostki organizacyjnej.
  3. Cofnięcia zgody przez przedstawicieli ustawowych.
  4. Pozbawienia godności członka honorowego przez Walne Zgromadzenie Członków.


2. W przypadkach określonych w ust.1, Zarząd Stowarzyszenia zoobowiązany jest zawiadomić członka, poprzez pocztę elektroniczną o skreśleniu z listy członków, podając przyczynę skreślenia.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA§28
1. Władzami Stowarzyszenia są :

  1. Walne Zgromadzenie Członków
  2. Zarząd Stowarzyszenia
  3. Komisja Rewizyjna

2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społeczne a w razie potrzeby lub możliwości, mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie.
3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
4. O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej , uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
5. Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna, obradują na podstawie przyjętych przez Siebie Regulaminów.
6. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru, który odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzenie w trybie tajnym.
7. W wypadku wygaśnięcia członkowstwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o uzupełnieniu składu każdej z władz w drodze kooptacji spośród kandydatów poddanych pod głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia Członków. Ilość powołanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 ogólnej ilości członków każdej z nich. Kadencja wybranych w tym trybie członków władz Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych członków.

§29
W składzie Zarządu Stowarzyszenia i Walnym Zgromadzeniu Członków większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Walne Zgromadzenie Członków

§30
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia i związanych z realizacją jego celów.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi
2. Z głosem doradczym – członkowie wspieracjący, członkowie zwyczajni nieletni zaproszeni goście. 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§31
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok.
3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
4. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przewodniczący, wyznaczany każdorazowo przez Prezesa Stowarzyszenia.

§32
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

1. Z własnej Inicjatywy
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
3. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 1 miesiąca, od dnia otrzymania żądania określonego w ust. 1 pkt. 2 ub wniosku określonego w ust. 1 pkt. 3.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków musi zawierać proponowany porządek obrad. Jeśli propozycje te nie są sprzeczne z statutem Stowarzyszenia, Zarząd obowiązany jest je uwzględnić, może jednak uzupełnić porządek obrad dodatkowymi punktami. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, nad którymi zostało zwołane.

§33
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

1. W pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2. W drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§34
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy :
1. wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalenie programu działania,
4. uchwalania zmian w Statucie,
5. uchwalanie regulaminów działalności władz Stowarzyszenia
6. uchwalanie budżetu i gospodarki finansowej Stowarzyszenie oraz ustalanie wysokości składek członkowskich,
7. rozstrzyganie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia lub wykluczenia członka Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku
9. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Członków,
10. Wykonywanie innych czynności i zadań nieokreślonych statutem do właściwości innych wład Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§35
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje je na zewnątrz.

§36
1. W skład Zarządu wchodzi Prezezs oraz od 3 do 5 członków
2. Wybór członków Zarządu odbywa się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, oddzielnie na Prezesa i pozostałych członków Zarządu. Wybrani na członków Zarządu zostają Ci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów. Jednocześnie liczba głosów ważnych podczas głosowania musi wynosić minimum 25%. W razie równej liczby głosów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
5. Uchwały Zarządu są Protokołowane
6. Uprawniony do składania oświadczeń woli i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz jest Prezes lub każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem §43
7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§37
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
2. Określanie szczegółowych kierunków działania,
3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, uchwalanie preliminarzy budżetowych i zatwierdzanie bilansów rocznych,
4. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Członków,
5. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
6. prowadzenie Centralnego Rejestru Członków Stowarzyszenia,
7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
8. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
9. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§38
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
§39
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są spoza członków Zarządu, odpowiednio na zasadach określonych w §36 ust. 3.,

§40
1. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy :

1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym w statucie
3. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikacjących z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (żądania),
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium władzom Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§41
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzieniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§42
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1. Składki członkowskie
2. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
3. Dotacje
4. Darowizny, zapisy i spadki
5. Wpływy z działalności statutowej
6. dochody z ofiarności publicznej
7. dochody z działalności gospodarczej

3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na konto.
4. Składki członkowskie powinny być regulowane na bieżąco, najpóźniej do dnia 10 każdego miesiąca
5. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia, wpłacają składkę członkowską w ciągu 14 dni od daty otrzmania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§43
Dla ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, których wartość przekracza 20 tysięcy złotych, wymagane są podpisy Prezesa i Członka Zarządu.

Rozdział VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


§44
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§45
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie :
1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza – 58.1
2. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12
3. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12D
4. Działalność z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
5. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59B
6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91Z
8. Produkcja bielizny – 14.14.Z
9. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych – 13.92.Z
10. Produkcja pozostałej odzieży wierchniej – 14.13.Z
11. Stusunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z
12. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z
13. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich – 15.12.Z
14. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.51.Z

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
 

§46
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obezności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§47
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego. 

Wspieram: 20

Potrzebujemy tylko podstawowych danych

Możecie także ustawić w swoim banku comiesięczny przelew, dzięki któremu będziesz mógł nas regularnie wspierać. Zapraszamy do wpłat na konto

Numer konta stowarzyszenia
15 1140 2004 0000 3902 7880 5588

SWIFT: BREXPLPWMBK
mBank S.A.(RETAIL BANKING) Skrytka nr 2108, 90-959 Łódź

Tytułem: Darowizna na cele statutowe